• تور عکاسی/ باغ ارم - کلاس آیدا خالقی زاده و سیمین هرمزی

  مهدكودك آرتا

 • تور عکاسی/ تخت جمشید - کلاس حوریه نادری

  مهدكودك آرتا

 • تور عکاسی/ تخت جمشید - کلاس لاله صداقت پور

  مهدكودك آرتا

 • تور عکاسی/ سعدیه - کلاس الهه سالک نژاد

  مهدكودك آرتا

 • تور عکاسی/ حافظیه - کلاس شیدا سجادی

  مهدكودك آرتا

 • پروژه گیاهان - بازدید از موزه گیاه شناسی باغ ارم - کلاس الهه سالک نژاد

  مهدكودك آرتا

 • پروژه گیاهان - بازدید از موزه گیاه شناسی باغ ارم - کلاس صبا مرزبان

  مهدكودك آرتا

 • پروژه گیاهان - بازدید از موزه گیاه شناسی باغ ارم - کلاس شیدا سجادی

  مهدكودك آرتا

 • پروژه گیاهان - بازدید از موزه گیاه شناسی باغ ارم - کلاس ندا طاهریان فرد

  مهدكودك آرتا

 • پروژه گیاهان - کاشت نهال - کلاس صبا مرزبان

  مهدكودك آرتا

 • مزرعه آموزشی - کاشت بذر

  مهدكودك آرتا

 • مزرعه آموزشی - کاشت بذر

  مهدكودك آرتا

 • مزرعه آموزشی - کاشت بذر

  مهدكودك آرتا

 • پروژه زمین /آب-بازدید از طبیعت-کلاس شیدا سجادی

  مهدكودك آرتا

 • پروژه زمین /آب-بازدید از طبیعت-کلاس لاله صداقت پور

  مهدكودك آرتا

 • پروژه جانوران-بازدید از موزه تاریخ طبیعی-کلاس آیدا خالقی زاده و سیمین هرمزی

  مهدكودك آرتا

 • پروژه جانوران-بازدید از موزه تاریخ طبیعی-کلاس آزیتا حسینی نژاد

  مهدكودك آرتا

 • پروژه جانوران-بازدید از موزه تاریخ طبیعی-کلاس مریم مرادی

  مهدكودك آرتا

 • پروژه زمین/آب -بازدید از طبیعت-کلاس الهه سالک نژاد

  مهدكودك آرتا

 • پروژه زمین/آب -بازدید از طبیعت-کلاس ندا طاهریان فرد

  مهدكودك آرتا

 • پروژه زمین/آب -بازدید از طبیعت-کلاس صبا مرزبان

  مهدكودك آرتا

 • پروِژه زمین/فضا-بازدید از رصد خانه-کلاس صبا مرزبان

  مهدكودك آرتا

 • پروِژه زمین/فضا-بازدید از رصد خانه-کلاس ندا طاهریان فرد

  مهدكودك آرتا

 • پروِژه زمین/فضا-بازدید از رصد خانه-کلاس شیدا سجادی

  مهدكودك آرتا

 • پروِژه زمین/فضا-بازدید از رصد خانه-کلاس الهه سالک نژاد

  مهدكودك آرتا